Ochrana osobných údajov – kontaktný formulár

 podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ( ďalej len Zákon) a podľa čl. 30 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej GDPR)

 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov
 • Mravec a synovia, s.r.o.
  Dúbravy č.80, 962 12 Detva
  IČO: 36 038 989
  DIČ: 2020068875
  IČ DPH: SK 2020068875
 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby
 • Mravcová Katarína
  Tel.: +421 45 545 97 30
  Email: info@mravecasynovia.sk
 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ pre spracúvanie osobných údajov:
 • Spracovanie žiadostí o zamestnanie.
 1. Príjemcovia osobných údajov:
 • Príjemcom Vašich osobných údajov je len firma Mravec a synovia, s.r.o.
 • Vami poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a nebudú poskytnuté ani tretej krajine.
 1. Lehota uchovania osobných údajov:
 • Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v kontaktom formulári budú uchované 2 roky.
 1. Práva dotknutej osoby:
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vami vyžiadané informácie Vám budú poskytnuté v elektronickej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. 
 • Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás o opravu, aktualizáciu alebo doplnenie týchto informácií.
 • Právo na výmaz – máte právo požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré máme o Vás k dispozícií v prípade, že účel, na ktorý boli použité už skončil.
 • Právo na prenos – máte právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli inému prevádzkovateľovi.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak si myslíte, že Vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s legislatívou GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo ho kontaktovať prostredníctvom: www.dataprotection.gov.sk
 1. Mravec a synovia, s.r.o. prehlasuje, že:
 • osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade so Zákonom a GDPR
 • prijala primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie práv dotknutých osôb v súlade so Zákonom a GDPR
 1. Súhlas dotknutej osoby
 • Odoslaním formulára poskytujete osobné údaje v uvedené ňom dobrovoľne  a udeľujete slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním takto poskytnutých údajov . Ste si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby uvedených vyššie. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.